Que thử thai chip chip giá bao nhiêu

      3
giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
que thu thai cpu chips 1 P6575
*
que thu thai cpu chips 3 Q6168
*
que thu thai cpu chips 4 I3442
*
que thu thai cpu chips 5 D1872
*
que thu thai chip chips 6 U8813
*
que thu thai chip chips 7 J3616
*
que thu thai chip chips 8 G2133
*
que thu thai chip chips 9 R7836
*
que thu thai chip chips 10 G2648
*
que thu thai chip chips 11 R7442
*
que thu thai chip chips 13 O5860
*
que thu thai cpu chips 14 G2220
*
que thu thai cpu chips 15 U8504
*
que thu thai chip chips 16 M5054
*
que thu thai cpu chips 17 B0757
*
que thu thai cpu chips 18 U8275