Ngân hàng đề thi thpt quốc gia

      43
... 24 TRƯỜNG thpt TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH 2014 - LẦN MÔN THI: giờ đồng hồ Anh - KHỐI D thời hạn làm bài: 90 phút (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 196 Họ, ... Endangerment THE end 38 SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG thpt tía ĐÌNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM năm trước Môn thi: TIẾNG ANH; khối D (Lần 2) Điểm thi = tổng cộng câu / 8, có tác dụng tròn ... TRA CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D (Lần 2) thời hạn làm bài: 90 phút Mã đề thi 126 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80)...

Bạn đang xem: Ngân hàng đề thi thpt quốc gia


*

*

... Cost b costs c costed d cost 56/ Look! What Ahmed ? a did you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d you think … doing 57/ Would you like ………… to the concert with me ... Wine It ……… so sweet a looks b feels c sound d tastes 27/ This is a lovely part of the country, …………? a isn’t this b is it c isn’t it d is this 28/ Don’t go yet I’m going to lớn ……………you some coffee ... A b c d much long far often 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty 10/ What does she do?……… a She is a farmer b She work on a farm c She helps the...
*

... ĐỀ LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA HKI – MÔN: TIẾNG ANH S T T chủ đề Yêy cầu kỹ cung cấp thời gian khối hệ thống kiến thức các dạng tập Personal information -Tái -Vận dụng tổng hợp -Vận dụng suy luận 20 phút Lớp ... Từ bỏ (dùng khứ hoàn thành) bố trí từ sau thành câu tất cả nghiã NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH I Viết câu hỏi cho phần gạch men câu sau He failed the exam because he was lazy Mr và Mrs Thanh ... Country ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI HKI - MÔN TIẾNG ANH I Viết câu hỏi cho phần gạch men câu sau Why did he fail the exam? Where are Mr và Mrs Thanh going lớn next year? How does...
*

... ÁN CÂU HỎI NGÂN HÀNG ĐỀ THI thpt QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH Mã: 27.8 27.8.1.1 B 27.8. 1.2 C 27.8. 1.3 C 27.8. 1.4 A 27.8. 1.5 A 27.8. 1.6 A 27.8. 1.7 C 27.8. 1.8 D 27.8. 1.9 C 27.8. 1.10 B 27.8. 2.11 A 27.8. 2.12 ... 27.8. 2.12 B 27.8. 2.13 A 27.8. 2.14 B 27.8. 2.15 C 27.8. 2.16 C 27.8. 2.17 C 27.8. 2.18 A 27.8. 2.19 A 27.8. 3.20 D 27.8. 3.21 B 27.8. 3.22 D 27.8. 3.23 A 27.8. 3.24 B 27.8.

Xem thêm: Mr. Bu Không Phải Idol Của Tôi, Hội Nhiều Chữ

3.25 A 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 ... 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 B 27.8. 3.29 D 27.8. 4.30 A 27.8. 4.31 D 27.8. 4.32 D 27.8. 4.33 A 27.8. 4.34 D 27.8. 4.35 D 27.8. 4.36 C 27.8. 4.37 A 27.8. 3.38 D 27.8. 4.39 D 27.8. 4.40 C DUYỆT BAN GIÁM HIỆU...
*

... Presidential elections D Presidential years in the United States D years == THE over == TRƯỜNG thpt PHÚ LƯƠNG ĐÁP ÁN Môn: tiếng Anh 26.8.3.1 A 26.8.3.11 D 26.8.4.21 D 26.8.1.31 D 26.8.3.2 C 26.8.3.12 C 26.8.3.22 ... Music as this D This is the first time I‘ve heard this good music 26.8.4.19 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house last night A If John installed an alarm, the thieves ... The thieves wouldn’t break into his house last night C Had John installed an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house last night D Because he hadn’t installed an alarm, the thieves...
... Somebody else got tired of wait married C Câu20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Margaret Thatcher was the first ... Her to lớn marry? Who did wanted marry Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu 29 A) B) C) D) Đáp án C What was Bonnie doing ... Father in 1 936 Edward VIII became the King of England After dead became of B She opened the door of the balcony và see him in the street A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B)...
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) reading writing A I often have………………… ... C) D) Đáp án Câu đôi mươi A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 D Somebody left .handbag on my table her hers theirs them A The Chinese often drink some tea ... Weekends B We go khổng lồ a football……………………on Sundays player coach match show C “This is my new shirt.” - “Oh, ………………colour is nice.” A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp...
... Names for their children A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) want khổng lồ show how special they are who ... D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 B Many people believe of life after death believe of after death B My girlfriend ... The one I have Câu 17 read last year A) was not B) as C) have D) read Đáp án C Câu 18 I’m looking forward to lớn see you next weekend A) I’m B) looking C) to lớn D) see Đáp án D Câu 19 A banking has an...
... Costed b costs c cost d is cost / Look! What Ahmed ? a you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d did you think … doing / Would you lượt thích ………… khổng lồ the concert with me ... The wine It ……… so sweet a sound b tastes c looks d feels / This is a lovely part of the country, …………? a is this b isn’t it c isn’t this d is it / Don’t go yet I’m going khổng lồ ……………you some coffee ... Twice a month a often b much c far d long 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty / What does she do?……… a She work on a farm b She lives in a farm c She is a farmer...
... Offering of food The over TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUỐC TUẤN TỔ: VĂN – NGOẠI NGỮ Realization D B D C A A D B C 10 D KEY BỘ CÂU HỎI mang đến NGÂN HÀNG ĐỀ THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP thpt QUỐC GIA NĂM năm ngoái Understanding ... 7: According khổng lồ the passage, young owlets eat everything EXCEPT A.small mammals birds B nuts & seeds Question 8: What is the topic of this passage? A.Nest building of great horned owls ... Year D 31.8.1.10 All of the students in this course will be assessed according to their A B attendance, performance, and they work hard C D II Understanding Choose the word whose underlined part...
... Bạn đề: đội giờ đồng hồ Anh Tổ: Hóa - Sinh- ngoại ngữ - thể dục thể thao – Quốc phòng Trường: trung học phổ thông trần Phú Tổ trưởng siêng môn Võ Nhai, ngày 15 tháng năm năm ngoái Người đề Nguyễn Thị Thu Huyền team giờ Anh ... Didn’t prepare everything carefully, so the buổi tiệc nhỏ wasn’t successful A If Ann had prepared everything carefully, the các buổi tiệc nhỏ would have been successful B If Ann hadn’t prepared everything carefully, ... Would have been successful C If Ann prepared everything carefully, the các buổi tiệc nhỏ would be successful D If the party is successful, Ann will prepare everything carefully 30.8.38.3 The girl was saved...
... More concerned with physical attractiveness A The choice of a wife or a husband B When choosing a wife or a husband C However a wife or a husband chooses D Because of a wife or a husband 29.8.2.14 ... An alarm, the thieves didn’t break into his house last night B If he had installed an alarm, the thieves wouldn’t break into his house last night C Had he installed an alarm, the thieves wouldn’t ... Signing D signed 29.8.3.27 This is the author works have awarded many prizes A whom B whoever C which D whose 29.8.3.28 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house...
trường đoản cú khóa: bank đề thi môn tiếng anhngân sản phẩm đề thi olympic giờ đồng hồ anh tiểu họcđề thi trung học phổ thông tiếng anhngân sản phẩm đề thi xử lý ảnhngân sản phẩm đề thi môn tiếng pháp150 đề thi trung học phổ thông tiếng anhđề thi thpt tiếng anh 2015ngân hàng đề thi tiếng anh 11ngân sản phẩm đề thi giờ đồng hồ anh lớp 11ngân hàng đề thi cao học môn giờ đồng hồ anhngân sản phẩm đề thi đại học môn giờ đồng hồ anhngân mặt hàng đề thi tiếng anh chuyên ngành cnttngân mặt hàng đề kiến thiết chức môn giờ anhngân hàng đề thi thử đại học môn tiếng anhngân sản phẩm đề thi tiếng anh cao họcNghiên cứu sự ra đời lớp bảo đảm an toàn và năng lực chống làm mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namBiện pháp thống trị hoạt hễ dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học viên theo hướng phát triển khả năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện cha chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm download có đặc thù chiếm giành theo quy định Tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu vớt về mô hình thống kê học tập sâu và vận dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ trong thực tiễn huyện cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) mang đến máy cân bằng không khíSở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXKiểm gần cạnh việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù túng và ý kiến đề nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nntt tại ngân hàng Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: hấp thụ ở động vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở hễ vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới thống trị tài chủ yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8 phân tích bài bác thơ từ tình 2