Mẫu nhật ký sổ cái

      19

Hướng dẫn hình thức ghi sổ kế toán tài chính Nhật ký kết - Sổ loại theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng cơ bản, trình từ bỏ ghi sổ, nội dung, kết cấu cùng phương phápghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký kết - Sổ Cái

1) Đặc trưng cơ bạn dạng của hiệ tượng kế toán Nhật ký - Sổ Cái:- các nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu phát sinh được phối kết hợp ghi chép theo trình tự thời hạn và theo nội dung tài chính (theo thông tin tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tài chính tổng hợp độc nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. địa thế căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ chiếc là những chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán thuộc loại.

Bạn đang xem: Mẫu nhật ký sổ cái

Hình thức kế toán tài chính Nhật ký - Sổ Cái có có các loại sổ kế toán sau:- Nhật ký kết - Sổ Cái;- những Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.2) Trình từ bỏ ghi sổ kế toán theo bề ngoài kế toán Nhật ký - Sổ Cái+) mặt hàng ngày:- địa thế căn cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán cùng nhiều loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi gồm để ghi vào Sổ Nhật ký kết – Sổ Cái. Số liệu của mỗi hội chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán cùng loại) được ghi bên trên một mẫu ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán tài chính được lập cho những bệnh từ cùng nhiều loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phân phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc thời hạn 1 mang đến 3 ngày. Hội chứng từ kế toán với Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán cùng loại sau thời điểm đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để làm ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.+) Cuối tháng:- sau khi đã bội nghịch ánh tổng thể chứng từ kế toán tài chính phát sinh vào thời điểm tháng vào Sổ Nhật ký kết - Sổ loại và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phạt sinh ở phần Nhật ký và những cột Nợ, cột gồm của từng tài khoản ở trong phần Sổ mẫu để ghi vào dòng xoáy cộng tạo nên cuối tháng. Căn cứ vào số phân phát sinh các tháng trước với số tạo ra tháng này tính ra số gây ra luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư thời điểm đầu tháng (đầu quý) với số vạc sinh vào thời điểm tháng kế toán tính ra số dư thời điểm cuối tháng (cuối quý) của từng thông tin tài khoản trên Nhật cam kết - Sổ Cái.- lúc kiểm tra, so sánh số cộng thời điểm cuối tháng (cuối quý) vào Sổ Nhật ký kết - Sổ mẫu phải đảm bảo an toàn các yêu cầu sau:

Tổng số tiền
của cột “Phát sinh”ở phần Nhật ký
==Tổng số tạo nên Nợ của tất cả các TK=Tổng số phát sinhCó của tất cả các TK

tổng số dư Nợ các tài khoản=Tổng số dư Có các tài khoản
- những sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng cần được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số vạc sinh tất cả và tính ra số dư vào cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng người tiêu dùng lập “Bảng tổng hợp bỏ ra tiết" đến từng tài khoản. Số liệu bên trên “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” được đối chiếu với số gây ra Nợ, số vạc sinh gồm và Số dư vào cuối tháng của từng thông tin tài khoản trên Sổ Nhật cam kết - Sổ Cái. Số liệu bên trên Nhật ký - Sổ chiếc và trên “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” sau khoản thời gian khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng nhằm lập báo cáo tài chính.+) Sơ đồ trình tự ghi sổ Nhật ký Sổ cái:
*
3. Nội dung, kết cấu và phương thức ghi sổ Nhật cam kết - Sổ Cái:- Sổ kế toán tổng thích hợp của hiệ tượng kế toán Nhật ký - Sổ cái chỉ gồm một quyển sổ nhất là sổ Nhật ký kết - Sổ loại (Mấu số S01-DN)a) Nội dung:- Nhật ký kết - Sổ loại là sổ kế toán tổng đúng theo duy nhất dùng làm phản ánh tất cả các nghiệp vụ tài chính phát sinh theo trình tự thời hạn và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế tài chính (Theo tài khoản kế toán).- Số liệu ghi bên trên Nhật cam kết - Sổ Cái dùng để lập report tài chính.

Xem thêm: Các Loại Quả Giảm Cân Nhanh Nhất Hiện Nay, 3 Loại Trái Cây Giảm Cân Nhanh Nhất Hiện Nay

b) Kết cấu và cách thức ghi sổ:+ Kết cấu:Nhật cam kết - Sổ loại là sổ kế toán tài chính tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật cam kết và phần Sổ Cái.Phần Nhật ký: gồm những cột: Cột "Ngày, mon ghi sổ", cột "Số hiệu”, cột "Ngày, tháng” của hội chứng từ, cột “Diễn giải" nội dung nhiệm vụ và cột "Số tiền phát sinh". Phần Nhật ký dùng để làm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình trường đoản cú thời gian.Phần Sổ Cái: có không ít cột, mỗi tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Con số cột nhiều hay ít nhờ vào vào số lượng các thông tin tài khoản sử dụng ở đơn vị chức năng kế toán. Phần Sổ Cái dùng để làm phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung tài chính (Theo thông tin tài khoản kế toán).+ phương pháp ghi sổ:- Ghi chép mặt hàng ngày:Hàng ngày, mỗi khi nhận được hội chứng từ kế toán, bạn giữ Nhật ký - Sổ Cái yêu cầu kiểm tra đặc điểm pháp lý của chứng từ. địa thế căn cứ vào nội dung nghiệp vụ ghi trên giấy để khẳng định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi Có. Đối với những chứng tự kế toán cùng loại, kế toán tài chính lập “Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán cùng loại”. Tiếp nối ghi các nội dung cần thiết của triệu chứng từ kế toán tài chính hoặc “Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán cùng loại” vào Nhật ký - Sổ Cái.Mỗi bệnh từ kế toán tài chính hoặc “Bảng tổng hợp triệu chứng từ kế toán cùng loại” được ghi vào Nhật ký - Sổ dòng trên một dòng, bên cạnh đó cả ở hai phần: Phần Nhật ký kết và phần Sổ Cái. Trước tiên ghi vào phần Nhật cam kết ở các cột: Cột "Ngày, mon ghi sổ", cột "Số hiệu" cùng cột "Ngày, tháng” của triệu chứng từ, cột "Diễn giải" ngôn từ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và địa thế căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ để ghi vào cột “số tiền vạc sinh”. Tiếp đến ghi số tài chính nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của những tài khoản liên quan trong phần Sổ Cái, thế thể: - Cột F, G: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng của nhiệm vụ kinh tế; - Cột H: Ghi số thiết bị tự cái của nhiệm vụ trong Nhật ký - Sổ Cái; - từ cột 2 trở đi: Ghi số tiền tạo ra của mỗi tài khoản theo tình dục đối ứng đã được định khoản ở các cột F,G.Cuối tháng phải cùng số tiền phát sinh ở đoạn nhật ký và số tạo ra nợ, số phát sinh có, tính ra số dư và cùng luỹ kế số vạc sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để gia công căn cứ lập report tài chính.