Mẫu bctc theo thông tư 133

      18
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông bốn 133 gồm 2 chủng loại là: mẫu mã B01a-DNN với B01b-DNNÁp dụng cho bạn đáp ứng đưa định vận động liên tục; phía dẫn biện pháp lập report tài chủ yếu theo Thông bốn 133.

Bạn đang xem: Mẫu bctc theo thông tư 133

- phụ thuộc vào đặc điểm chuyển động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp lựa chọn lập report tình hình tài chính theo mẫu B01b - DNN hoặc chủng loại B01a - DNN.- mẫu B01a-DNN: gia tài và nợ cần trả trên báo cáo tình hình tài chính được trình diễn theo tính thanh khoản giảm dần.- chủng loại B01b-DNN: gia sản và nợ đề xuất trả trên báo cáo tình hình tài thiết yếu được trình bày thành ngắn hạn và nhiều năm hạn.Cách chọn lọc như sau: -> dn mới thành lập:Thông thường những DN hay lựa chọn Mẫu B01a-DNN.
-> doanh nghiệp đang hoạt động: các bạn phải đánh giá xem năm trước DN m nộp mẫu mã nào thì trong năm này phải nộp theo mẫu đó. Ví dụ: Năm 2019 kế toán tài chính Thiên Ưng nộp chủng loại 01a -> Thì quý phái năm 2020 cũng bắt buộc nộp theo mẫu mã 01a (Trường thích hợp Cty muốn chuyển đổi thì phải thông tin bằng văn bản gửi lên phòng ban thuế trước lúc thực hiện).
Kế toán Thiên Ưng xin share 2 Mẫu báo cáo tình hình tài chínhB01a-DNN cùng B01b-DNN để chúng ta tham khảo và lựa chọn:1. Report tình hình tài thiết yếu (Mẫu B01a - DNN)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng đưa định vận động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền110
II. Đầu tư tài chính120
1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh121
2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn122
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác123
4. Dự trữ tổn thất đầu tư tài thiết yếu (*)124(...)(...)
III. Các khoản đề xuất thu130
1. Nên thu của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho tất cả những người bán132
3. Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc133
4. Phải thu khác134
5. Gia tài thiếu chờ xử lý135
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)136(...)(...)
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Mặt hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm mang hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Gia sản cố định150
- Nguyên giá151
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)152(...)(...)
VI. Bất động sản đầu tư160
- Nguyên giá161
- quý giá hao mòn lũy kế (*)162(...)(...)
VII. XDCB dở dangVIII. Gia tài khác1. Thuế GTGT được khấu trừ2. Tài sản khác170180181182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180)200
NGUỒN VỐN
I. Nợ yêu cầu trả1. Cần trả người bán2. Người tiêu dùng trả tiền trước3. Thuế và những khoản nên nộp bên nước4. Buộc phải trả bạn lao động5. Bắt buộc trả khác6. Vay và nợ thuê tài chính7. đề nghị trả nội bộ về vốn ghê doanh8. Dự phòng phải trả9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi10. Quỹ cải cách và phát triển khoa học cùng công nghệII. Vốn công ty sở hữu1. Vốn góp của công ty sở hữu2. Thặng dư vốn cổ phần3. Vốn không giống của công ty sở hữu300311312313314315316317318319320400411412413
4. Cp quỹ (*)5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Những quỹ ở trong vốn nhà sở hữu7. Roi sau thuế chưa phân phối414415416417(...)(...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(500=300+400)500

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Tác Dụng Của Rocket 1H Là Gì, Có Thật Sự Hiệu Quả Không? Uống Rocket 1H Bao Lâu Thì Có Tác Dụng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày ... Tháng... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng trả định chuyển động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền110
II. Đầu bốn tài chính ngắn hạn120
1. Chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn123
III. Những khoản yêu cầu thu ngắn hạn130
1. Nên thu ngắn hạn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn132
3. Phải thu thời gian ngắn khác133
4. Gia sản thiếu đợi xử lý134
5. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)135(...)(...)
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Sản phẩm tồn kho141
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác150
1. Thuế GTGT được khấu trừ151
2. Tài sản thời gian ngắn khác152
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)200
I. Các khoản yêu cầu thu lâu năm hạn210
1. Phải thu lâu năm của khách hàng hàng211
2. Trả trước cho người bán lâu năm hạn212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213
4. Yêu cầu thu lâu dài khác214
5. Dự phòng phải thu lâu năm hạn khó khăn đòi (*)215(...)(...)
II. Gia sản cố định220
- Nguyên giá221
- quý giá hao mòn lũy kế (*)222(...)(...)
III. Bđs đầu tư230
- Nguyên giá231
- giá trị hao mòn lũy kế (*)232(...)(...)
IV. Sản xuất cơ bạn dạng dở dang240
V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn250
1. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác251
2. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*)252(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn253
VI. Tài sản dài hạn khác260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(300=100+200)300
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ(400=410+420)400
I. Nợ ngắn hạn1. Phải trả người chào bán ngắn hạn2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn3. Thuế và những khoản yêu cầu nộp nhà nước4. Phải trả tín đồ lao động5. Nên trả thời gian ngắn khác6. Vay và nợ mướn tài chủ yếu ngắn hạn7. Dự trữ phải trả ngắn hạn8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi410411412413414415416417418
II. Nợ lâu năm hạn420
1. Phải trả người chào bán dài hạn421
2. Người mua trả chi phí trước dài hạn422
3. Nên trả nội bộ về vốn tởm doanh423
4. Buộc phải trả lâu dài khác424
5. Vay và nợ mướn tài chính dài hạn425
6. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn426
7. Quỹ cải cách và phát triển khoa học với công nghệ427
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517)500
1. Vốn góp của công ty sở hữu511
2. Thặng dư vốn cổ phần512
3. Vốn khác của nhà sở hữu513
4. Cp quỹ (*)514(...)(...)
5. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái515
6. Các quỹ ở trong vốn nhà sở hữu516
7. Roi sau thuế chưa phân phối517
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500)600
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... Mon ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:(1) phần đa chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn nhưng không được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Số liệu trong số chỉ tiêu gồm dấu (*) được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).(3) Đối với doanh nghiệp bao gồm kỳ kế toán tài chính năm là năm dương định kỳ (X) thì “Số cuối năm” hoàn toàn có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” hoàn toàn có thể ghi là “01.01.X”.(4) Đối cùng với trường thích hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Trường hợp các bạn không cài đặt về được thì làm theo cách sau:Bước 1: bình luận mail vào phần phản hồi bên dướiBước 2: gửi yêu mong vào mail:quocanhiec.com.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ ý muốn tải)
--------------------------------------------------------------------------
*

Cùng công ty đề: Mẫu báo cáo tình hình tài chủ yếu theo Thông tư 133, mẫu báo cáo tình hình tài thiết yếu B01a-DNN, mẫu báo cáo tình hình tài bao gồm B01b-DNN, bí quyết lập báo cáo tình hình tài chính, Mẫu báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 133, mẫu report tài chính mới nhất