200 động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh

      3
Tổng hợp 200 đụng từ thông dụng được sử dụng nhiều tuyệt nhất trong giờ Anh giao tiếp. quocanhiec.com.vn - hệ thống học tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người mới ban đầu hoặc mắt gốc.

Bạn đang xem: 200 động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh

*

Nội cồn từ - Ngoại hễ từ và bí quyết phân biệt

Tổng phù hợp bảng cồn từ bất quy tắc tiếng Anh nên ghi nhớ


*

102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ làm cho vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ bự lên114. Claim /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Tư vấn /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ cắt bỏ118. Khung /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ làm việc lại120. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ kiếm tìm kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Khuyến mãi /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve /sɜrv/ phục vụ132. Kết thúc /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện thay mặt cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love /lʌv/ yêu thương140. Pick /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi143. Prove /pruv/ chứng minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ dĩ nhiên chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ nói tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ bao gồm liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới160. Close /kloʊs/ đóng lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Chú ý /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ đã cho thấy rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ từ bỏ hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu đựng khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ mang sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Thiết kế /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe181. Save /seɪv/ lưu giữ giữ182. Tend /tɛnd/ tất cả xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Mô tả /ʃɛr/ phân chia sẻ186. Remove /riˈmuv/ nhiều loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ vượt nhận194. Assume /əˈsum/ mang đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn chỉnh bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ cố thế198. Fill /fɪl/ phủ đầy199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới
Động từ một kiến thức cơ phiên bản nhất trong giờ đồng hồ Anh nói tầm thường và IELTS nói riêng. Các bạn không chỉ cần nắm vững vàng cách thành lập động từ, các loại đụng từ trong tiếng Anh mà còn đề xuất tích lũy vốn từ bỏ vựng tiếp tục để rất có thể sử dụng đúng mực và tự nhiên và thoải mái nhất khi viết và nói.

Xem thêm: Tặng Tiếng Anh Là Gì - Tặng Quà Trong Tiếng Anh Là Gì

Hy vọng bài xích tổng phù hợp 200 động từ giờ anh thông dụng trên để giúp bạn học tập tập tác dụng và tự tín trước bất cứ bài thi giỏi tình huống giao tiếp nào!
Nguồn tổng hợp!
Bình luận

Danh mục bài bác học


LUYỆN THI IELTS LISTENING online LUYỆN THI IELTS READING trực tuyến LUYỆN THI IELTS SPEAKING online LUYỆN THI IELTS WRITING online LUYỆN THI IELTS GRAMMAR - VOCABULARY online